Visit us and contact!

We develop optimized electronic solutions for you

Heriz Co., Ltd, Quốc Lộ 2, Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Vietnam

Tel: +84 211 3598 010
Fax: +84 211 3598 016

Copyright © 2017 HERIZ Co., Ltd. All rights reserved

HDMI TYPE A - A